Slovník pojmů


Procházet slovníkem pomocí tohoto rejstříku

Speciální | A | Á | B | C | Č | D | Ď | E | É | Ě | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | M | N | Ň | O | Ó | P | Q | R | Ř | S | Š | T | Ť | U | Ú | Ů | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠE

Stránka:  1  2  (Další)
  VŠE

A

Absorbovaná dávka

Absorbovaná dávka je derivace střední udělené energie \( \overline{ \varepsilon} \) podle \(m\), kde \(m\) je hmotnost látky.

Aktivita

Aktivita je definována jako střední počet samovolných radioaktivních přeměn z daného energetického stavu v určitém množství radionuklidu na jednotku času. Má jednotku Bq (Bequerel), jejíž rozměr je s-1. Stará jednotka této veličiny byla Curie (Ci, 1 Ci = 3,7x1010 Bq).


D

Délková aktivita

Délková aktivita je aktivita vztažená na jednotku délky daného radionuklidu.

al=A/l, kde A je aktivita a l je délka daného radionuklidu.

Jednotkou délkové aktivity je Bq/m.E

Efektivní dávka

Efektivní dávka je veličina zohledňující kromě typu záření i individuální citlivost jednotlivých orgánů na ionizující záření a představuje účinek záření na celé tělo. Při výpočtu efektivní dávky se používají tkáňové váhové faktory, \(w_T\), které zohledňují různou radiosenzitivitu orgánů a tkání vzhledem k vyvolání stochastických účinků.  Její jednotkou je Sievert (Sv).
Efektivní dávka: \( E = \sum_{T}{w_T H_{T}} \)

Ekvivalentní dávka

Ekvivalentní dávka je vážená střední absorbovaná dávka \(D_{T,r}\) na orgán \(T\) od záření \(r\). Při výpočtu ekvivalentní dávky se používají radiační váhové faktory, \(w_r\), které zohledňují rozdíly v účincích různých druhů záření způsobujících stochastické účinky. Její jednotkou je Sievert (Sv).
Ekvivalentní dávka: \( H_T= \sum_{r}{w_rD_{T,r}} \)

F

Fluence částic

Fluence částic Φ je definována jako podíl počtu částic, které dopadly v daném bodě prostoru na malou kouli a obsahu jejího příčného řezu.

Φ=dN/da, kde dN je počet částic dopadajících na průřez koule da.

Fluence částic má jednotku m-2.


H

Hmotnostní aktivita

Hmotnostní aktivita je aktivita vztažená na jednotku hmotnosti daného radionuklidu.

am = A/m
kde A je aktivita a m je hmotnost daného radionuklidu.

Jednotkou hmotnostní akvitity je Bq/kg.Hypoxické buňky

Hypoxické buňky jsou buňky, které nejsou dostatečně okysličené. Hypoxie obecně označuje stav nedostatečného zásobení kyslíkem.


K

Kerma

Kerma vyjadřuje energii, kterou nenabité částice ionizujícího záření předaly ve formě kinetické energie sekundárním nabitým částicím (např. elektronům).


M

Molární aktivita

Molární aktivita je aktivita vztažená na mol daného radionuklidu.

an=A/n, kde A je aktivita a n je molární množství radionuklidu.

Jednotkou molární aktivity je Bq/mol.O

Objemová aktivita

Objemová aktivita vyjadřuje počet radioaktivních přeměn daného radionuklidu za jednotku času v určitém objemu (např. v 1 m3). Objemovou aktivitu 1 Bq/m3 má látka, u které v 1 metru krychlovém dochází k jedné radioaktivní přeměně za sekundu.


P

Plošná aktivita

Plošná aktivita je aktivita vztažená na jednotku plochy daného radionuklidu.

aS=A/S, kde A je aktivita a S je plocha daného radionuklidu.

V nukleární medicíně se plošná aktivita využívá pro hodnocení kontaminace ploch.  Plošná aktivita je aktivita vztažená na jednotku plochy kontaminované radionuklidem.

aS=A/S, kde A je aktivita a S je plocha kontaminovaná radionuklidem.

Jednotkou plošné aktivity je Bq/m2 nebo Bq/cm2.Poločas přeměny

Poločas přeměny T1/2 je střední doba, za níž se z počátečního počtu atomů daného radionuklidu samovolně přemění právě polovina.

T1/2=ln 2/λ

Jednotkou poločasu přeměny je sekunda (s). Parametr λ je přeměnová konstanta.

Další možnou definicí poločasu přeměny je, že se jedná o délku časového intervalu v němž dojde s pravděpodobností 50% k přeměně daného atomu.Přeměnová konstanta

Přeměnová konstanta λ vyjadřuje podíl pravděpodobnosti radioaktivní přeměny v krátké době a této doby.

λ=dP/dt


Příkon fluence částic

Příkon fluence částic je definován podílem:

φ=dΦ/dt, kde dt je krátký čas, za který dojde ke změně fluence částic dΦ.


S

Střední doba života

Střední doba života τ je střední doba, za níž dojde k samovolné přeměně dané částice.


T

Tkáňové váhové faktory

Tkáňové váhové faktory vyjadřují rozdílnou radiosenzitivitu orgánů a tkání z hlediska pravděpodobnosti vzniku stochastických účinků způsobených vlivem ionizujícího záření.


Z

Značení v ilustracích

V ilustracích, animacích a grafech se v kurzech používá následující značení:

vysvětlení symbolů z ilustracíStránka:  1  2  (Další)
  VŠE